Descendants of Rienk (Jans? Uilkes?)

Citations


413. Cornelis Jan Oskam

1Trouwboekje Teunis en Jetske Oskam.


389. Hielke van Tuinen

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas,xls.


Anne Kampstra

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


417. Trijnje van Tuinen

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


418. Wiepke van Tuinen

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


419. Wiebe van Tuinen

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


420. Klaaske van Tuinen

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


Sytze Feenstra

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


422. Coba Nieuwenhuis

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


423. Pieter Nieuwenhuis

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


424. Theun Nieuwenhuis

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


392. Lipkje Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Jan van Terwisga

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Aengwirden 1922-51.

2Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


425. Sjoerdje van Terwisga

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


426. Siebren van Terwisga

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


427. Margje van Terwisga

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


393. Jiske Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Johannes Koetzier

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


428. Sjoerdje Koetzier

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


429. Sjoerdje Koetzier

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


395. Klaaske Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Hessel van Campen

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


430. Sjoerdje van Campen

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


431. Wim van Campen

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


396. Hylke Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Cornelia C.E.J. Wildeman

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


432. Klaas Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Rie Bachmeijer

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


433. Berend Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Marthy Geurts

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


434. Bauke Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Francisca A.M. Frinks

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.

2Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


435. Albert Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Annie Heijstek

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Peter Koster

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


397. Gelske Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Arend J. Grootherder

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


437. Klaas Grootherder

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


398. Sjoerdje Wiersma

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


Nico Remmelzwaal

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, wiersma.xls.


438. Arie Remmelzwaal

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


439. Willie Remmelzwaal

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


440. Gelske Remmelzwaal

1Bauke Wiersma, Email 4-2-2013, B6 BZ Klaas.xls.


399. Pieter Wiersma

1forumtresoar, subj. Wiersma-Hoekstra p3.

2forumtresoar, Subj. Wiersma-Hoekstra, p3.


Jeltsje Hoomans

1forumtresoar, Subj. Wiersma-Hoekstra, p3.

2forumtresoar, Subj. Wiersma-Hoekstra, p3.


441. Klaas Wiersma

1forumtresoar, Subj. Wiersma-Hoekstra, p3.


443. Johanna Wiersma

1forumtresoar, Subj. Wiersma-Hoekstra, p3.


444. Renske Wiersma

1forumtresoar, Subj. Wiersma-Hoekstra, p3.