Descendants of Anne (Jottjes-Jelties)

Citations


25. Bauke (Romkes) Huitema

1Tresoar Friesland, DTB 893 RK par Woudsend 1754-1811.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1849-A44.


Jeurdje (Joostes) Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1836-44.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1850-A60.


50. Grietje Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1837-A166.


51. Joost Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1839-A145.


26. Pier (Romkes) Huitema

1Tresoar Friesland, DTB306 RK par Balk 1766-1811.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1847-A105.


55. Grietje Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1818-A135.


57. Ynte Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1823-A112.


58. Anne Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1825-A4.


59. Anne Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1826-A201.


30. Pier Hylkes Hijlkema

1Tresoar Friesland, DTB 892: RK par Heeg doop 1747-1810.

2Tresoar Friesland, Mem Successie 1818-1928:42/14033/129.


Wytske Sjoerds Jellema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1812-9.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1826-A135.


64. Sjoerd Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1819-A94.


32. Anne (Hijlkes) Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1844-A20.
Christened in the namen ANACETUS.


Grietje (Lieuwes) Overmeer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1817-1.


65. Janke Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1817-A173.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Sneek 1860-B43.


Antje Egberts Bosma

1Tresoar Friesland, 1820-31.

2Tresoar Friesland, DTB 223 RK par. Op de Heide.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1862-A249.


66. Hylke (Annes) Hylkema

1Tresoar Friesland, 1821-116.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1900-A2.


Pietje van Royen Tewes

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1862-82.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1868-A230.


67. Egbert (Annes) Hylkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1822-216.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1869-A45.


Tjeerdtje Hiddes Grijpsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1862-101.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel (Heeg) 1816-A34.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1897-A193.


68. Luutzen Hylkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1822-A216.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1823-A21.


71. Baukje Hijlkema

1Tresoar Friesland, Wymbritseradeel1834-A63.


34. Jetze Hylkes Hijlkema

1Tresoar Friesland, DTB 892 RK par Heeg 1747-1810.


Sibbeltje Hessels Dijkstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1823-45.


72. Janke Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1824-A79.


Anne Kornelis Silvius

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1846-34.


73. Hylke Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1832-A21.


74. Bokke Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1835-A87.


75. Fintje Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1836-A74.


76. Bauke Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1838-A9.


77. Thomas Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1839-A111.


78. Baukjen Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1840-A250.


35. Bauke Hylkes Hijlkema

1Tresoar Friesland, DTB 892: RK par Heeg doop 1747-1810.


Antje Jacobs de Beer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1822-30.


79. Hielke Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1826-A179.


46. Bauke (Pieters) Veldman

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), DTB306, RK par. Balk, doop 1766-1811.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1836-A26.


Taetske Fokkes Flapper

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1823-5.


86. Melis Veltman

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1834-A104.